Vedtægter

Vedtægter for foreningen Bevar Naturen i Solrød

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Bevar Naturen i Solrød

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Solrød Kommune

§ 2 Formål

Stk. 1 Foreningens formål er at prioritere og værne om natur og miljø i Solrød Kommunes områder i postnumrene 4622, 4623, 2680 og 2690. Herunder beskyttelse af drikkevand, vandmiljø, det åbne landskab og havmiljø samt have fokus på trafik og forurening via lugt, luft og støj. Foreningen varetager interesserne for borgere, natur og dyreliv, der vil blive påvirket negativt af skæmmende industrielle anlæg, byggerier, anlæg og lignende.

Stk. 2 Foreningens har desuden til formål at sikre borgerinddragelse, fuld åbenhed, grundighed og den fornødne tid i de demokratiske processer vedrørende det i stk.1 nævnte, så borgere og byrådsmedlemmer kan træffe afgørelser på et fuldt oplyst grundlag.

§ 3 Medlemmer

Stk. 1 Som medlemmer optages enhver person med tilknytning til Solrød Kommune, som har lyst og vilje til at arbejde aktivt for foreningens formål.

Stk. 2 lndmeldelse sker via foreningens hjemmeside: www.bevarnaturensolrod.dk og er først gyldigt, når kontingent er indbetalt til foreningens bankkonto.

Stk. 3 Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningens mailadresse med virkning fra udgangen af en måned.

Stk. 4 Ved flertal i bestyrelsen kan der ske ekskludering af et medlem, som modarbejder foreningens formål eller virke. Ekskludering kan desuden ske ved manglende indbetaling af kontingent.

§ 4 Kontingent

Stk. 1 Alle medlemmer er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent

Stk. 2 Størrelsen på kontingentet fastsættes af generalforsamlingen

§ 5 Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned. Generalforsamlingen afholdes online eller fysisk.

Stk. 3 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling via e-mail til foreningens medlemmer med minimum 3 ugers varsel.

Stk. 4 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle myndige medlemmer af foreningen. Der kan stemmes skriftligt men ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning til godkendelse

4. Godkendelse af regnskab og budget

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 1 revisor

7. Behandling af indkomne forslag

8. Eventuelt

Stk. 6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 7 Ethvert medlem har mulighed for at bede formanden indkalde til ekstraordinær generalforsamling, forudsat at medlemmet har skriftlig opbakning fra mindst 30 % af foreningens medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling afholdes indenfor 14 dage efter at formanden pr. brev har modtaget begrundelse herfor fra det pågældende medlem. Bestyrelsen kan altid vælge at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med samme varsel.

Stk. 8 Alle beslutninger (vedtægtsændringer og opløsning af foreningen undtaget) på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§ 6 Bestyrelsen

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, således at der hvert år vælges henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt en 1. og 2. suppleant, som bliver valgt af generalforsamlingen for en toårig periode. Suppleanter indtræder i bestyrelsen for resten af den funktionsperiode, det afgående bestyrelsesmedlem var valgt for. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden, hvoraf fordelingen af den daglige ledelse fremgår. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand og kasserer.

Stk. 4 Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder.

Stk. 5 Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst én gang om året, og referat af disse formidles via foreningens hjemmeside. Bestyrelsesmøder kan afholdes virtuelt

Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, hvoraf den ene skal være formanden.

Stk. 7 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm. og fordele opgaver for foreningens daglige drift mellem sig eller til eksterne parter. Bestyrelsen er ansvarlig for arbejdet uanset at dette udføres af ekstern part. Det aftales i bestyrelsen hvad det enkelte bestyrelsesmedlem har mandat til i forhold til sin specifikke rolle.

Stk. 8 Formanden er talsmand for foreningen, og kan uddelegere denne funktion i tilfælde af forfald eller andet behov.

Stk. 9 Suppleanterne deltager så vidt muligt i bestyrelsens møder med taleret.

§7 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3 Foreningens regnskab føres af kassereren

Stk. 4 Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte bilagskontrollant.

§8 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Foreningen kan ikke optage lån.

Stk. 2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§9 Vedtægtsændringer og opløsning

Stk. 1 Foreningens vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Forslag til vedtægtsændringer fremsendes til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 2 Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

Stk. 3 Foreningens opløsning skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, og ved ⅔ flertal af de fremmødte på generalforsamlingen.

Stk. 4 Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling i Solrød. Såfremt denne forening ikke findes på tidspunktet for opløsning, går overskud/formue/materiel til anden folkeoplysende forening i Solrød.

Vedtaget på generalforsamlingen den 30/5-2021