Vandhandleplan Solrød

Vandrammedirektivet står over de danske lovgivninger for vand – man kan se det som en europæisk grundlov for vand. Direktivets mål er, at vand i Europa skal opnå som minimum god økologiske tilstand. Dette mål skulle være opfyldt 2015, men dog med mulighed for udsættelse til 2027. Vandets grundlov er altså et fælles mål om kvaliteten af søer, vandløb, grundvand og kystnære havområder.

Målet for statens vandplaner er god økologisk tilstand i vandløb, søer, kystvande og
grundvandsforekomster. Herudover skal det sikres, at der ikke sker forringelser af
vandområdernes tilstand.

I Solrød skal målopfyldelse ske ved gennemførelse af et indsatsprogram. Indsatsprogrammet er givet i vandplanen. I Solrød Kommune er der i indsatsprogrammet udpeget 3 spærringer i
vandløbene, der skal fjernes, og der er et område i den nordlige del af kommunen, hvor
spildevandsrensningen skal forbedres. Indsatserne skal være udført senest 22. december
2015.
Indsatserne og tidsfristen er således givet af staten, det er Solrød Kommunes opgave at
prioritere rækkefølgen af indsatserne. De hovedhensyn der vil blive taget i den forbindelse er, at forbedre vandløbene fra nedstrøms retning, for hurtigst muligt at få en biologisk effekt af de tiltag der er lavet. Desuden prioriteres synergi-effekter, så tiltag i samme vandløb og tiltag tæt på hinanden prioriteres sammen. Prioriteringerne og udførelsen af indsatser afhænger af, om mulighederne for finansiering af projekter er på plads.

Vandplanerne indeholder ud over indsatsprogrammet nogle retningslinjer, som er bindende for myndighedens planlægning og administration. Herudover indeholder Vandplanerne en
redegørelse for de enkelte vandområder, samt en række tekniske baggrundsnotater, der
beskriver baggrunden for de indsatser, der er udvalgt. Retningslinjer og redegørelser ligger
således til grund for den administration af vandområdet, som Solrød Kommune vil føre.

Du kan læse Solrøds vandhandleplan her