Pressemeddelelse klagesag

Bliver det nye biogasanlæg bygget på et naturbeskyttet § 3-område?

I forbindelse med det kommende biogasbyggeri i Solrød har kommunen undladt at undersøge byggearealets naturstatus som helt særligt § 3 naturbeskyttet område. Foreningen Bevar Naturen i Solrød har derfor indklaget Solrød Kommunes miljøgodkendelse af Solrød Bioenergi ApS til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Arealet, hvor Solrød Kommune har tilladt biogasbyggeriet, er formentlig en § 3 beskyttet kultureng. Når et område er § 3 beskyttet, vurderes området som værdifuldt i forhold til dyre- og plantelivet og er derfor fuldstændigt beskyttet mod alle former for byggeri m.v. Dette forhold ønsker foreningen derfor undersøgt af en uvildig instans, nemlig Miljø- og Fødevareklagenævnet, idet Solrød Kommune via samarbejdet mellem Solrød Biogas og Solrød Bioenergi/Bigadan har en interesse i udbygningen.

Hvad er en kultureng ?
En kultureng er en lysåben naturtype, der fungerer som levested for planter og dyr. Kulturenge er således med til, at vi sikrer biodiversiteten og en mangfoldighed af arter i vores natur i Danmark. En kultureng kan for eksempel opstå, når et lysåbent lavtliggende græsareal ligger urørt i en længere periode på 7-10 år, hvor der ikke pløjes, men kun afgræsses af kreaturer.  Derved får området den fornødne ro til, at dyre- og planteliv får mulighed for at udvikle sig. Sådan et område har vi formentlig i Solrød, og det skal vi selvfølgelig passe godt på.

På baggrund af de oplysninger foreningen har indsamlet om arealets driftshistorie, jordbundsforhold, kortdata og fotos, kan der være rigtig god grund til at tro, at projektområdet, som kommunen netop har miljøgodkendt til et nyt stort industrielt biogasanlæg, kan være omfattet af naturbeskyttelsesloven. Arealet har siden 1990’erne været udlagt som græsareal til afgræsning af kreaturer. Arealet har kun været pløjet én gang siden starten af 90’erne, og med sikkerhed ikke siden 2009, altså for 12 år siden. 

Manglende feltundersøgelser
Foreningen har derfor søgt aktindsigt hos Solrød Kommune. Her fandt vi ud af, at hverken bygherre, Solrød Kommune eller kommunens rådgivere, som en del af forarbejderne til miljøgodkendelsen, har foretaget feltbesigtigelser på selve projektområdet med henblik på at afklare arealets § 3-status. Dette er yderst bekymrende. Det fremgår endda direkte af miljøkonsekvensrapporten, at der ikke er foretaget egentlige undersøgelser i projektområdet. Der er for år tilbage foretaget feltundersøgelser af andre arealer i forbindelse med etablering af jernbane og motorvej, men det fremgår af de nationale databaser, at der ikke er foretaget naturregistreringer på det nye projektområde, og tiden har gjort, at det nu har ligget urørt længe nok til at kunne være beskyttet. 

En kommune er pålagt at redegøre for de aktuelle naturforhold inden for et projektområde, og i den forbindelse er det ikke tilstrækkeligt at inddrage viden indsamlet under andre forudsætninger på andre tidspunkter og til brug for andre projekter end det foreliggende biogasprojekt. 

I klagen fra foreningen indgår desuden flere andre væsentlige forhold, for eksempel manglende undersøgelse af sjældne dyre- og plantearter, mulig inhabilitet i forbindelse med sagsbehandlingen samt hvilke konsekvenser pumpning af grundvand fra området vil have for vandstanden i Jersie Mose.

Såfremt Miljø- og Fødevareklagenævnet giver medhold i klagen, kan der ikke bygges på arealet, idet der ikke må foretages tilstandsændringer på en § 3 naturbeskyttet kultureng.

Foreningen Bevar naturen i Solrød ser frem til Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering af sagen.

Klage og bilag kan læses her.