Lynetteholm

Den 4. juni 2021 vedtog et bredt forlig i Folketinget anlægslov for Lynetteholm i København. Nu fremsætter Transportministeriet yderligere forslag om at afskære klageadgangen, hvilket vil tilsidesætte de normale klageprocedurer. Dette forslag er i høring frem til den 29. september 2021 og du kan også give din mening til kende.

Hvorfor er et anlæg i København vigtigt for mig her i Solrød?

Det er det fordi, der i forbindelse med anlæggelse af Lynetteholmen er planlagt at dumpe 2,5 mio m3 lettere forurenet slam i Køge Bugt. Flere eksperter påpeger at konsekvenerne herved ikke er tilstrækkeligt belyst.

I Køge Bugt lider havmiljøet allerede af mange års opfiskning af sten fra havbunden, sandsugning, mv. Det har ført til færre fisk og mere fedtemøg. I forbindelse med anlæggelse af Lynetteholmen i København, påtænkes det nu også at dumpe 2,5 mio. m3 lettere forurenet slam i Køge Bugt. Slammet kommer, fordi det skal fjernes fra havbunden inden man kan etablere Lynetteholmen, som den nye ø i København hedder. Slammet indeholder flere miljøskadelige stoffer som tungmetallerne kviksølv, kobber, cadmium og bly, desuden kvælstof og fosfor, der øger væksten af planteplankton og hæmmer væksten af ‘havskove’. På grund af strømmen ved man, at kun 45 % af slammen bliver liggende der hvor den dumpes – eller klappes som det også hedder. Resten hvirvles rundt og fra andre steder, f.eks. i Lillebælt, ved man nu, at effekterne ikke er forbigående, sådan som man ellers troede. Her har det både ramt dyrelivet, badestrandene og vandkvaliteten.

I Solrød har vi et Natura-2000 område, Staunings Ø, som ligger ud til Køge Bugt. Det er kendt for sit helt særlige fugleliv. Men desværre er konsekvenserne for området end ikke undersøgt. DN mener, at selvom sedimentspredningen fra det enkelte projekt er beskedent, og selv om påvirkningen er forholdsvis lokal, kan selv mindre sedimentpåvirkninger spredt over en årrække tilsammen have en negativ indvirkning på det samlede økosystem, herunder ikke mindst på ålegræsområder i Øresund.

Hvad kan jeg gøre? Du kan sende et høringssvar inden d. 29/9 til arp@trm.dk og trm@trm.dk
Du kan finde inspiration til dit høringssvar her

Læs foreningens høringssvar her

Vil du vide mere? Så se nedenfor:

Høringsportal: Høring over udkast til to bekendtgørelser vedrørende Lynetteholm

Facebookgruppen STOP slam i Køge Bugt

Facebookgruppen STOP Lynetteholm!

Danmarks Naturfredningsforening København 3/3-2021: Forslag til lov om anlæg af Lynetteholm – Det er med dyb bekymring at vi i Danmarks Naturfredningsforening har fulgt arbejdet med miljøvurdering af Lynetteholm projektet og den anlægslov, som nu er på vej.

TV fra Folketinget – Høring i Transportudvalget om Lynetteholm d. 20/5-2021

Politiken d. 30/5-2021: Dumpning af forurenet blæver kan ramme hovedstadens strande

Cleantechwatch d. 10/9-21: Regeringen vil afskære klageadgang til Lynetteholmen