Klager over kommunen

3/3-21 klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over mangelfuld undersøgelse af naturforhold. De overordnede klagepunkter er særligt, at miljørapporten er lemfældig og på enkelte punkter decideret misvisende i relation til områdets bilag IV-arter og det forhold, at projektområdet formentlig er en § 3-beskyttet kultureng. Derudover forholder miljørapporten sig kun meget overfladisk til grundvandssænkning, hvortil kommer, at teamlederen for Natur og Miljø i Solrød Kommune muligvis er inhabil.
Læs klage her
Læs bilag her


27/9-2021 Henvendelse til Energistyrelsen vedr. pristillæg og offentlige tilskud.

Læs henvendelsen her
Læs bilag her
Læs svar til Energistyrelsen fra Solrød Biogas


27/9-2021 Klage over kommunalt ejede forsyningsselskabers manglende opfølgning på egne fastsatte udbudskrav. Center for Demokratisk Facilitering (CEDE) skal bede Ankestyrelsen se på forsyningsselskabernes manglende opfølgning på egne fastsatte udbudskrav.
Læs klage her
Læs bilag her


19/5-21 Ulovlig håndtering af erhvervsaffald på et kommunalt anlæg tilhørende Solrød Biogas A/S ? Klage sendt til ARGO
Læs klage her


Mangelfuldt tilsyn og inhabilitet? Begge klager vedrører grundlæggende det forhold, at der er i mange perioder er væsentlige lugtgener fra biogasanlægget, og at de omkringboende ikke bliver orienteret inden planlagte tømninger af tanke mv. (i strid med miljøgodkendelsens vilkår 19). Derudover bliver klager over biogasanlægget ikke journaliseret og behandlet. 
Læs klage her
Læs bilag her


CEDE har afdækket alvorlige demokratiske svigt hos Solrød Kommune og den kommunalt ejede virksomhed Solrød Biogas A/S. Sagen er indklaget til Ankestyrelsen.
Læs klage her.


CEDE har afdækket brud på konkurrenceretlige principper hos Solrød
Biogas A/S – udbudsreglerne og reglerne om statsstøtte. Sagen er indklaget til Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen.
Læs klage her.


DI er blevet gjort opmærksom på udbuddet af driften af Solrød Biogas og de påtænke udvidelser af anlægget med en reaktor 3 og opgraderingsanlæg, og udtrykker betænkelighed over selskabskonstruktionen.
Læs hele henvendelsen her.


Koncessionsudbud: Driften af Solrød Biogas blev d. 24/1-20 sendt i udbud. Udbuddet blev vundet af den private virksomhed Bigadan. Udbudsmaterialet blev udarbejdet af Envidan, der både fungerer som rådgiver for Solrød Biogas og Bigadan.
Læs udbudsmaterialet her.


Klage over manglende overholdelse af miljøgodkendelsens vilkår 19 d. 9/11-20
Læs klagen her
Læs bilag her.


Henvendelse til Miljøminister Lea Wermelin: Har uvedkommende hensyn indflydelse på miljøkontrollen i Solrød Kommune?
Læs henvendelsen her.


Klage til Folketingets Ombudsmand over håndteringen af dialogmøde afholdt af Solrød Kommune den 25. juni 2020, og
forvaltningens udlægning af mødet i forbindelse med Byrådets sagsbehandling.
Læs klage og bilag her.


Klage over manglende overholdelse af journaliserings- og notatpligt d. 27/11-2020
Læs klagen her.


Forbud mod kommunal genanvendelse af erhvervsaffald: Det følger af reglerne i aktørbekendtgørelsen, bek. nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregulativer,
-gebyrer og -aktører m.v., at en kommune ikke må indsamle, modtage eller behandle genanvendeligt
erhvervsaffald.
Læs klagen her.