Høringssvar

Høringssvar lokalplan og miljøgodkendelse – Advokat Marlene Hannibal 7/12-2020

Overordnet kan det konstateres, at opførelse af et nyt biogasanlæg med en kapacitet til behandling af 250.000 tons biomasse årligt på et sted i det åbne land, hvor der i forvejen er et andet biogasanlæg med en kapacitet på 226.000 tons biomasse årligt, bl.a. vil indebære:
• At støjgrænsen for min klients ejendom, Åmarken 4, ikke kan overholdes om natten.
• Stærkt forværrede lugtgener.
• Øget risiko for min klients private vandboringer på Åmarken 2C og Åmarken 4; sidstnævnte placeret kun 75 meter væk fra det ansøgte biogasanlæg.
• Stærkt negativ påvirkning af dyre- og fuglelivet i Jersie Mose, som det ansøgte anlæg grænser helt op til.
• Mere end en fordobling af trafikken fra 46 lastbiler om dagen til 103 lastbiler om dagen i et område, hvor der i forvejen er farlige trafikale forhold. Det er i øvrigt uklart, om det er 103 lastbiler om dagen 250 dage om året eller 365 dage om året. Dette skal afklares.
Begge de indsendte høringssvar er derfor meget stærkt imod opførelse af et nyt biogasanlæg. Bemærkninger vedrørende manglende visualiseringer, manglende reel vurdering af alternativ placering samt forslag til ændret formålsbestemmelse i lokalplanen er behandlet i det andet høringssvar (bilag 1), hvortil henvises


Høringssvar – biogasudvidelse i Solrød d. 8/12-2020 – Bjørn Fagerstrand

“Vi har brug for en visionær kommune, der sikrer borgerne det bedste sted at leve og bo. Det gør man ikke vd yderligere industrialisering. Vi har brug for at være et reelt forbillede indenfor klimaområdet. Det er man ikke ved at lade Bigadan opføre et nyt biogasanlæg. Biogas skal ligge enten der hvor biomassen forefindes eller der hvor den afgassede biomasse skal udspredes – og det er IKKE tilfældet i Solrød. Placeringen er udelukkende valgt efter, hvor Bigadan kan opnå det største statstilskud.


Høringssvar vedr. Solrød Bioenergi og ønsket opførelse af biogasanlæg på Åmarken – Ideer og forslag til miljøkonsekvensrapporten d. 2/2-2020 – Ina Lindemark

“Jeg har med stor bekymring læst, at Solrød Bioenergi påtænker at opføre et nyt
forbehandlingsanlæg på Åmarken. Jeg vil blive nærmeste nabo til et sådant anlæg og har i dette høringssvar samlet mine forslag, spørgsmål og bekymringer som jeg forventer, at den kommende miljøkonsekvensrapport som minimum undersøger og kommer med anbefalinger til.


Danmarks Naturfredningsforening

“Det foreløbige foreslåede projekt omhandler etablering af et pulpanlæg til behandling af madaffald samlet ind fra husholdninger i København samt eventuelt andre kommuner, der er med i affaldsselskabet, Amager Ressourcecenter, ARC.
Pulpanlægget skal sortere vandholdig masse fra madaffald således, at madaffald efterfølgende lettere kan brændes i et affaldsforbrændingsanlæg. Den vandholdige masse tilsættes vand så det bliver til en pulp. Pulpen skal tilføres Solrød Biogasanlæg til behandling af biomasse fra Pektinfabrikken. Der melder sig umiddelbart en række spørgsmål, der ønskes belyst både i forhold til ejerskab, økonomi, affaldshåndtering, natur og miljø.”


Supplerende høringssvar – Advokat Marlene Hannibal 23/4-2020

Dette supplerende høringssvar er udarbejdet på grundlag af oplysninger modtaget fra kommunen, ARC og Energistyrelsen i forbindelse med aktindsigt, oplysninger fra Solrød Bioenergi ApS på et informationsmøde den 10. marts 2020 samt miljøgodkendelserne til Solrød Biogas A/S, der er tilgængelige på internettet mv.
Det har således ikke været muligt på baggrund af det af Solrød Kommune fremsendte idéoplæg af 20. januar 2020 at danne sig et overblik over det ansøgte projekt sammenholdt med det eksisterende biogasanlæg.
Sammenfattende er det fortsat min opfattelse – som også anført i mails af 12. og 23. marts 2020 – at det af Solrød Kommune fremsendte idéoplæg af 20. januar 2020 er så mangelfuldt, at de i alt 28 høringssvar, der indkom i den 14 dages høringsperiode, er afgivet på et ufuldstændigt grundlag. Der bør derfor allerede nu gennemføres en ny høring.