Havmiljø Køge Bugt

I Køge Bugt lider havmiljøet allerede af mange års opfiskning af sten fra havbunden, sandsugning, mv. Det har ført til forringet havmiljø, færre fisk, mere fedtemøg, osv.

I forbindelse med anlæggelse af Lynetteholmen i København, påtænkes det nu også at dumpe (eller klappe som det også kaldes) 2,5 mio. m3 lettere forurenet slam i Køge Bugt. Slammet kommer, fordi det skal fjernes fra havbunden inden man kan etablere Lynetteholmen, som den nye ø i København hedder. Slammet indeholder flere miljøskadelige stoffer som tungmetallerne kviksølv, kobber, cadmium og bly, desuden kvælstof og fosfor, der øger væksten af planteplankton og hæmmer væksten af ‘havskove’. På grund af strømmen ved man, at kun 45 % af slammen bliver liggende der hvor den dumpes – eller klappes som det også hedder. Resten hvirvles rundt og fra andre steder, f.eks. i Lillebælt, ved man nu, at effekterne ikke er forbigående, sådan som man ellers troede. Her har det både ramt dyrelivet, badestrandene og vandkvaliteten.

Men der er også andre store anlægsprojekter planlagt, der kan påvirke havmiljøet i negativ retning:

– Holmene: Hvidovre Kommune har ønsker om at udbygge ved etablering af 9 kunstige øer
– Spildevand: Biofos rensningsanlæg fra hovedstadsområdet ønskes flyttet til Køge Bugt
– Transformerstation: Det ønskes at trække 4 store kabler igennem Køge Bugt
– Råstofindvinding: Der suges hvert år store mængder sand i Køge Bugt
– Havvindmøller: Hofor ønsker at opstille 25-45 havvindmøller i Køge Bugt

Læs mere om Lynetteholmen her